default-logo

Judy Chow kan också titulera sig forskare. Hon älskar sitt arbete som akupunktör och sjuksköterska. Hon trivs helt enkelt väldigt bra med att vara vårdare. Och just det här gav henne uppslaget till sin magisterexamen: Vad är det som gör att vårdarna trivs i sina jobb? Hypotesen var att det inte bara är vårdarna som ger, utan att patienterna ger något tillbaka till vårdarna. Resultatet finns i hennes D-uppsats: Omsorgens belöning –ur vårdpersonalens perspektiv. Både hennes c-uppsats och d-uppsats är belönade med stipendium från FoU Kronoberg. Judy fick sin doktorsexamen 2014 vid Institutionen för Vårdvetenskap vid Linneuniversitet. Hennes doktorsavhandling heter Vårdandets symfoni där hon forskar vårdrelation i Kina och i Sverige. Judy jobbar även som lektor på Linneuniversitet

Henne doktorsavhandling Vårdandets symfoni kan du hämta från
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A611469&dswid=-6645

Tidigare forskningsarbeten, hennes C-uppsats och D-uppsats och licentiatavhandling, kan du läsa om på följande länkar:

Licentiatavhandling ”Vårdandets Tao – en fenomenologisk studie om vårdrelationer i Kina” 2008
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A300889&dswid=-6645D-

uppsats publicerades på vårdfacket november 2004:
https://www.vardfokus.se/tidningen/2004/nr-10-2004-11/gladjen-ar-vardarens-beloning/